Diện tích sàn xây dựng của một tầng được tính như thế nào?

Đây luôn là mối quan tâm của các gia chủ và những Kỹ sư xây dựng. Bởi nó liên quan trực tiếp đến giấy tờ, thi công nội thất, định giá sản phẩm.

Diện tích sàn xây dựng của một tầng được tính như thế nào?

Diện tích sàn xây dựng của một tầng được tính như thế nào?

Theo quy định tại Phụ lục 2; phần Ghi chú, Mục 2(h) của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng: “… Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó; gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói”.

Tuy nhiên, định nghĩa về “diện tích sàn của một tầng” tại Mục 1.4.15 của Quy chuẩn QCVN 03:2009/BXD lại ghi như sau: “Diện tích sàn của một tầng: Diện tích sàn trong phạm vi mép ngoài của các tường bao thuộc tầng. Phần diện tích hành lang, ban công, lô gia… cũng được tính trong diện tích sàn”. Vậy diện tích tầng 1 cũng phải tính cộng thêm cả diện tích lô gia của tầng 2 vào phải không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:QCVN 03:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại; phân cấp công trình xây dựng dân dụng; công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị đã hết hiệu lực và được thay thế bằng QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại; phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị; ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng. Theo đó; QCVN 03:2012/BXD không quy định về cách tính diện tích sàn của một tầng.

Theo nội dung tại Điểm h, Mục 2; Phụ lục II Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/2/2016 của Bộ Xây dựng; “diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó; gồm cả tường bao quanh (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói”.

Như vậy; phần diện tích lôgia của tầng 2 chỉ được tính vào diện tích sàn của tầng 2; không được tính vào diện tích sàn của tầng 1.

Không ít trường hợp chủ nhà sau khi thỏa thuận giá cả với nhà thầu xong; đến lúc ký hợp đồng lại cảm thấy không vừa ý do thấy phần diện tích nhà thầu tính lớn hơn diện tích ghi trong giấy phép xây dựng rất nhiều. Vì vậy; cả hai bên hãy tìm hiểu thật kỹ để tránh những thắc mắc về sau.